Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5003107, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α.Π.: 5981/789/Α3/15-11-2017  (ΑΔΑ: ΩΟΤΑ465ΧΙ8-4Ψ2) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5582/Β3/1292/17-09-2018  /  (ΑΔΑ: 6Μ2Θ465ΧΙ8-8Ξ0). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι,  αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 150 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)
 • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πράξη απευθύνεται σε 650 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και  να απασχολούνται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).
 2.  Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)
 3. Να είναι ηλικίας 18 – 64 ετών

 

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

 1. Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων
 2. Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/ Social Media

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι: 5,00 € συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων/ ώρα κατάρτισης.

 

Τα μόρια/κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

 

 • Εκπαιδευτικό Επίπεδο, έως 10 μόρια
 • Ηλικία, έως 10 μόρια
 • Έτη επαγγελματικής εμπειρίας, έως 10 μόρια

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

1.       Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2.       Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :

i.       Α.Φ.Μ. ,

ii.      Α.Μ.Κ.Α

iii.     Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

3.       Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

4.       Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου,  τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

5.       Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ κ.λπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.

Για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή, λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλεται η βεβαίωση αναστολής της  επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

i.       από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,

ii.      από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης,

iii.     από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

6.       Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ασφαλισμένους, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους/Βεβαίωση προϋπηρεσίας και επιλέγοντας:  Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET & ΑΜΚΑ.

7.       Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στoν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στην οποία να δηλώνει ότι:

®τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Η υποβολή του Β΄κύκλου των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 10/06/2021 έως και τις 12/07/2021 και ώρα 23:59:59


 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 024.psat.gr και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: 024@psat.gr επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εφόσον χρειαστούν.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ
Το λογότυπο του οργανισμού