ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 333/20-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ.

 

Ο ΠΣΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα το έργου (024.psat.gr).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια.

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 024@psat.gr.

Η Ανακοίνωση του ΠΣΑΤ ΕΔΩ

Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων ΕΔΩ

Ο προσωρινός πίνακας επιλαχόντων ΕΔΩ

Ο προσωρινός πίνακας απορριφθέντων ΕΔΩ

 

Το λογότυπο του οργανισμού