ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 463/16-08-2021, 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Ο ΠΣΑΤ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της 3ης αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του έργου (024.psat.gr).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 024@psat.gr.

Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

Ο προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

Το λογότυπο του οργανισμού