ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 398/08-06-2021 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Ο ΠΣΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 2ης αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα το έργου (024.psat.gr).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια.

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 024@psat.gr.

Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων ΕΔΩ

Ο προσωρινός πίνακας επιλαχόντων ΕΔΩ

Το λογότυπο του οργανισμού